Otwarte konkursy ofert

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zasady ogłaszania konkursów ofert szczegółowo reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), która nakłada na organy administracji publicznej obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 wyżej wymienionej ustawy. Realizacja zadań publicznych może odbywać się poprzez powierzenie realizacji zadania, w ramach czego organ w całości finansuje zlecone zadanie lub wsparcie, czyli dofinansowanie jego wykonania przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej tematyką konkursu ofert.

Konkursy ofert ogłasza się w BIP, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zelowie. Oferty składane do konkursów przyjmowane są w zamkniętych kopertach na stosownych formularzach. Wyniki pracy Komisji Konkursowych, zawierające w szczególności propozycje rozstrzygnięcia konkursów ofert, przekazywane są Burmistrzowi Zelowa, który zatwierdza rozstrzygnięcia konkursów ofert. Informacje na temat wyników są umieszczane na stronie internetowej, w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zelowie.

FORMULARZE

KONKURSY OFERT 2020

KONKURSY OFERT 2019

KONKURSY OFERT 2018