Tryb pozakonkursowy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Na mocy art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
W ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust.3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
O przyznaniu środków na podstawie art. 19 a ww. ustawy decyduje Burmistrz Zelowa, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.
Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznych jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
Do oferty, należy załączyć:
  • w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego, lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Zelowie, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zelowie,
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
  • stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zelowie (www.zelow.pl).
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

OFERTY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: