Konsultacje

Wersja do wydrukuWersja PDF

Ustawa o działalności pożytku publicznego nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub z radami pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (art. 5, ust 5). Konsultacje mogą być skutecznym narzędziem dialogu pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Dzięki nim, organizacje mają możliwość wypowiedzenia swoich racji oraz zgłoszenia swoich pomysłów. Wykorzystując wiedzę organizacji, organy gminy mogą podejmować bardziej kompletne i trafne decyzje, które będą oparte na potrzebach tych którym mają służyć.

OGŁOSZONE KONSULTACJE:

PROTOKÓŁ KONSULTACJI

Załącznik: