Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Rehabilitacja osób w starszym wieku, niepełnosprawnych i poprawa jakości życia”

Wersja do wydrukuWersja PDF

Informujemy, iż 13 marca 2018 r. została złożona oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Zelowie  na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w szczególności wspieranie działalności stowarzyszeń, których członkami są osoby w wieku emerytalnym w zakresie  poprawy zdrowia i jakości życia pt. „Rehabilitacja osób w starszym wieku, niepełnosprawnych i poprawa jakości życia”. 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego informujemy, iż każdy w terminie 7 dni od umieszczenia oferty ma możliwość zgłoszenia uwag dotyczących poniższej oferty.

Uwagi można składać w formie pisemnej:
- w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia p. 108 Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów,
- listownie na adres: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
- drogą e-mail: rs@zelow.pl

Oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zelowie (www.zelow.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zelowie.

Oferta dostępna tutaj