HOTSPOT

Wersja do wydrukuWersja PDF

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu. 

2. Organem odpowiedzialnym za działanie usługi jest Gmina Zelów – Urząd Miejski w Zelowie – zwany dalej Dostawcą. 

3. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do sieci Hotspot. 

4. Regulamin oraz mapa punktów Hotspot dostępne są pod adresem oficjalnej strony internetowej miasta Zelowa – www.zelow.pl i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią Hotspot o nazwie SSID: „HOTSPOT-Zelow”. Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot. 

§2. Warunki i zakres odpowiedzialności

1. Usługa działa z następującymi ograniczeniami: 

a. przepływność dostępna dla użytkowników jest ograniczona do poziomu: 

- 512kb/s w górę (tzw. uplink/upload), tj. od Użytkownika do Internetu, 

- 512kb/s w dół (tzw. downlink/download), tj. z Internetu do Użytkownika, 

b. maksymalny czas trwania pojedynczej sesji to 45 minut, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami to nie mniej niż 15 minut; po tym czasie Użytkownik musi ponownie zalogować się do sieci. 

c. miesięczny limit transferu danych to nie więcej niż 1GB dla Użytkownika.

2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego. 

3. Usługa jest nieodpłatna. 

4. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu 802.11b/g/n. Następnie należy połączyć się z identyfikatorem sieci (SSID) o nazwie „HOTSPOT-Zelow”. 

5. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu lub blokowania dostępu do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych w niniejszym regulaminie. 

6. Dostawca informuje, że aktywność Użytkowników w korzystaniu z usługi jest monitorowana. 

7. Dostawca zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Hotspot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot. 

8. Dostawca nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza. 

9. Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie. 

10. Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie. 

11. Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika. 

12. Dostawca nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspot. 

13. Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą działającą w ramach usługi. 

14. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspot. 

§3. Obowiązki Użytkownika

1. Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. 

2. Użytkownikowi nie wolno używać usługi między innymi do następujących celów: 

a) przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik, 

b) przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, 

c) masowego rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. spam), 

d) rozpowszechniania złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu, lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu, 

e) odsprzedawania dostępu do Internetu, 

f) permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp. 

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem. 

§4. Pomoc techniczna

1. Pomoc techniczna dostępna jest w godzinach od 8:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku, pod nr telefonu: (44) 635 15 45.

2. Użytkownik Hotspot może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres hotspot@zelow.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: (44) 635 15 45. 

3. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom ma wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Dostawcy. 

§5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin może zostać zmieniony przez Dostawcę w każdym czasie bez uprzedzenia. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 4. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.