Czyste powietrze

Wersja do wydrukuWersja PDF

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem Czyste Powietrze i licznymi zapytaniami mieszkańców informujemy, że rządowy program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które szukają możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji poprawiających charakterystykę energetyczną budynków. Głównym celem tego programu  jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Inwestycje jakie mogą być realizowane w ramach tego programu to m. in.: wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Szczegóły programu:

Formy dofinansowania: pożyczka lub dotacja lub dotacja oraz pożyczka łącznie.

Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy:

  1. posiadający prawo własności lub będący współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
  1. którzy uzyskali zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Sposób złożenia wniosku:

  1. Elektronicznie poprzez:
  • aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW pod adresem: https://portal.wfosigw.lodz.pl/)
  • użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
  • użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta w Portal Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.

Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku.

Przedmiotowy wniosek został udostępniony w formacie formularza interaktywnego, który po kliknięciu odpowiedniego przycisku dokonuje sprawdzenia poprawności wniosku. W związku z powyższym dlatego nie ma możliwość niepoprawnego wypełnienia wnioski. Po pozytywnej weryfikacji wniosku istnieje możliwość złożenia wniosku:

  • poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana wersja papierowa),
  • lub poprzez ePUAP po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wysyłka wniosku wyłącznie elektronicznie – wymagana wyłącznie wersja elektroniczna).

W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

  1. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego podpisaną wersję papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.
  2. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w sposób, o którym mowa powyżej, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale

Aktualne formularze wniosków można znaleźć na stronie internetowej: https://portal.wfosigw.lodz.pl/wymagana-dokumentacja

Wersja poglądowa wnioski dostępna do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”

Pytania lub wątpliwości można kierować telefonicznie lub mailowo.

 

Dane kontaktowe

INFOLINIA DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE: 42 208 20 91

KONTAKT TELEFONICZNY W SPRAWIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU: 42 663 41 68
KONTAKT MAILOWY DORADZTWO ENERGETYCZNE ŁÓDŹ: tel:  doradztwo@wfosigw.lodz.pl

Małgorzata Skupińska

42 663 41 40

mskupinska@wfosigw.lodz.pl

Michał Ochota

42 663 41 41

mochota@wfosigw.lodz.pl

Magdalena Jankowska-Kostrzewa

42 663 41 42

mjankowska@wfosigw.lodz.pl

Grzegorz Leszczyk

42 663 41 43

gleszczyk@wfosigw.lodz.pl

Anna Sicińska

42 663 41 44

asicinska@wfosigw.lodz.pl

KONTAKT TELEFONICZNY I MAILOWY - POMOC TECHNICZNA - INFORMATYCY

Waldemar Snelewski

 42 207 14 86

 wsnelewski@wfosigw.lodz.pl

Paweł Lesiak

 42 207 14 85

 plesiak@wfosigw.lodz.pl
 

 

Pytania można kierować również do Urzędu Miejskiego w Zelowie telefonicznie na nr: 44 634 10 00 wew. 55 lub mailowo na adres: gk@zelow.pl.

 

Wykaz adresów poczty elektronicznej oraz nr telefonów znajdują się  również na stronie internetowej:

http://www.wfosigw.lodz.pl/dane_kontaktowe,46,521.html

Intensywność dofinansowania:

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba

[zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

 uzupełnienie do wartości dotacji

 pozostałe koszty kwalifikowane

1

2

3

4

5

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 - 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 - 1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001 - 1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201 - 1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401 - 1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%