Oferta realizacji zadania publicznego „Aktywnie i zdrowo spędzam ferie”

Wersja do wydrukuWersja PDF

Informujemy, iż 8 stycznia 2014 r. została złożona oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Kusy” Łobudzice na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pn: „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zelów w czasie ferii zimowych 2014 r. pn. „Aktywnie i zdrowo spędzam ferie”.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego informujemy, iż każdy
w terminie 7 dni od umieszczenia oferty tj. od dnia 13.01.2014 r. ma możliwość zgłoszenia uwag dotyczących poniższej oferty.

Uwagi można składać w formie pisemnej:

- w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia p. 108 Urzędu Miejskiego w Zelowie,
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów,

- listownie na adres: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów

- drogą e-mail: rs@zelow.pl

Oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zelowie (www.zelow.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Zelowie.